ALGEMENE VOORWAARDEN BETON IN HUIS, HANDELSNAAM VAN “HERMES WOLTERS VOF”,

De vennootschap onder firma Hermes Wolters, gevestigd in de gemeente Groningen en kantoorhoudende te 9715 JB Groningen, Celebesstraat 43, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 7653658, eveneens handelend onder de naam betoninhuis.nl, hierna te noemen: “Beton In Huis”.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Begroting: Het geheel van geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde toekomstige periode.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Beton In Huis.

Diensten: door of namens Beton In Huis (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten, Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Gebrek(en): afwijking(en) aan een Zaak die reeds voor levering aanwezig waren en waardoor de Zaak niet (meer) aan de Overeenkomst beantwoordt.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Beton In Huis. Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Beton In Huis met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: Beton In Huis en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Beton In Huis uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Zaak: ieder stoffelijk object, roerend dan wel onroerend, welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Beton In Huis aangaat dan wel aan wie Beton In Huis een aanbieding doet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Beton In Huis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. 2.2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid. 2.3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Beton In Huis uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken. 2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Beton In Huis en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 2.6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 2.7. Indien Beton In Huis niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Beton In Huis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 2 van 10 2.8. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst. 2.9. Beton In Huis heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3 – Offerte en Begroting

3.1. Alle aanbiedingen van Beton In Huis, waaronder Offerten en Begrotingen, geschieden vrijblijvend. 3.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever. 3.3. Beton In Huis heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. 3.4. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. 3.5. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Beton In Huis het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 3.6. Onjuistheden in de orderbevestiging van Beton In Huis dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan Beton In Huis te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is. 3.7. Indien Opdrachtgever een aanbieding niet aanvaardt, heeft Beton In Huis het recht alle gemaakte kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 3.8. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Beton In Huis hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende stukken Schriftelijk door Beton In Huis zijn bevestigd, dan wel dat Beton In Huis met de uitvoering heeft aangevangen. 3.9. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum. 3.10. Elke door Beton In Huis opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande. 3.11. Een samengestelde prijsberekening verplicht Beton In Huis niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.12. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Beton In Huis bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag. 3.13. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Beton In Huis verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst tussen Beton In Huis en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 4.2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Beton In Huis verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Beton In Huis kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn. 4.3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Beton In Huis Schriftelijk in gebreke te stellen. Beton In Huis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. 4.4. De levertermijn neemt aanvang nadat Beton In Huis de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen. 4.5. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Zaken worden te goede trouw gegeven. 4.6. Beton In Huis is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding. 4.7. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Beton In Huis zijn toelaatbaar, indien en voorzover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Beton In Huis te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. 4.8. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Beton In Huis verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 3 van 10 Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Beton In Huis is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden. 4.9. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Beton In Huis en Beton In Huis hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Beton In Huis heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5 – Prijs

5.1. De door Beton In Huis afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 5.2. Beton In Huis is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. 5.3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 5.4. Indien Beton In Huis geen btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Beton In Huis gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Beton In Huis voldoen en vrijwaart Beton In Huis bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Beton In Huis hierdoor lijdt. 5.5. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Beton In Huis met een redelijke winstopslag. 5.6. De prijs die Beton In Huis voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Beton In Huis is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving. 5.7. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is Beton In Huis gerechtigd die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 – Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen

6.1. Beton In Huis zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Beton In Huis is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 6.2. Wanneer Beton In Huis instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Beton In Huis behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Beton In Huis gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen. 6.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Beton In Huis doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen. 6.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Beton In Huis Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties. 6.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst. 6.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Beton In Huis prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast. 6.7. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft worden overschrijding van Offerten en Begrotingen tot 10% (exclusief btw) als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven door Beton In Huis niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Overschrijdingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers van Beton In Huis en door Beton In Huis ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld percentages meer- of minderlevering, worden geacht aan Opdrachtgever bekend te zijn en gelden niet als overschrijding van een begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in een aparte begroting zijn opgenomen. Een overschrijding dan wel verhoging van de prijzen en tarieven van meer dan 10% zal aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

Artikel 7 – Uitvoering Werkzaamheden

ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 4 van 10 7.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Beton In Huis de Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt. 7.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Beton In Huis al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in: a. dat medewerkers van en Opdrachtgever zelf gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn; b. dat inzage wordt verleend in alle door Beton In Huis relevant geachte documenten en gegevens; c. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Beton In Huis noodzakelijk of nuttig acht; 7.3. Indien Beton In Huis ten aanzien van het vorige lid derden dient in te schakelen komen de hiermee samenhangende kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 7.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Beton In Huis tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Beton In Huis te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Beton In Huis tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. 7.5. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Beton In Huis het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Beton In Huis ook gebonden is aan de (leverings)voorwaarden van de betreffende derden. 7.6. Voorzover door Beton In Huis bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Beton In Huis is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Beton In Huis is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Beton In Huis, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. 7.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Beton In Huis de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Beton In Huis gegeven Opdracht over te dragen aan derden. 7.8. Opdrachtgever vrijwaart Beton In Huis tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Beton In Huis gegeven Opdracht. 7.9. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. 7.10. Beton In Huis behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 8 – Levering

8.1. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door Beton In Huis te leveren Zaken. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Zaken niet na eerste verzoek van Beton In Huis bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Zaken in ontvangst te nemen. 8.2. Opdrachtgever dient ervoor te zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon op het overeengekomen moment van levering aanwezig is voor in ontvangstneming van de Zaken. Indien bij levering niemand of geen bevoegd persoon aanwezig is, heeft Beton In Huis het recht, maar niet de verplichting om de Zaken mee terug te nemen. 8.3. Beton In Huis heeft het recht van degene die de Zaken komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van de Zaken te weigeren indien Beton In Huis niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever betreft. 8.4. Indien vervoer van de af te leveren Zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 8.5. Indien opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft draagt Opdrachtgever steeds het risico tijdens het vervoer. 8.6. Opdrachtgever dient de geleverde Zaken meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Zaken alsook (transport)schade dient bij aflevering op de afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever oplevert van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Zaken zijn ontvangen en dat deze Zaken vrij van (transport)schade zijn ontvangen. 8.7. Indien de in lid 2 of lid 3 bedoelde situatie zich voordoet, komt de omstandigheid dat Opdrachtgever de Zaken niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico voor Opdrachtgever, en worden de Zaken geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden Goed van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

9.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. 9.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 5 van 10 opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand. 9.3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract maandelijks opzegbaar middels een aangetekend schrijven. 9.4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd. 9.5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Beton In Huis vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Beton In Huis te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst. 9.6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Beton In Huis zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beton In Huis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beton In Huis niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Beton In Huis ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever. 10.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van: a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s); b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voorzover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt. 10.3. Indien Beton In Huis als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Beton In Huis en indien de periode langer duurt dan 45 (vijfenveertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen. 10.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. 10.5. In geval van overmacht behoudt Beton In Huis het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde. 10.6. Beton In Huis is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren. 10.7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Beton In Huis bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Beton In Huis gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 11 – Betaling

11.1. Tenzij tussen Opdrachtgever en Beton In Huis Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Beton In Huis te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. 11.2. Beton In Huis kan haar facturen per post of per e-mail versturen. 11.3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum aan Beton In Huis Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 11.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 11.5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 11.6. Beton In Huis is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Beton In Huis schuldig is/zijn. 11.7. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Beton In Huis betaling in termijnen verlangen. 11.8. Beton In Huis is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan. 11.9. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Beton In Huis zekerheid te stellen, in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan Opdrachtgever toebehorende Zaken, voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Beton In Huis te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Beton In Huis daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Beton In Huis tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 11.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 6 van 10 11.11. Beton In Huis is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 12 – Invordering

12.1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Beton In Huis, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Beton In Huis. 12.2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Beton In Huis gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie. 12.3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Beton In Huis nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Beton In Huis. 12.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Beton In Huis moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. 12.5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt. 12.6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim. 12.7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Beton In Huis toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden. 12.8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Zaken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is. 12.9. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. 12.10. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Beton In Huis open staan. 12.11. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn. 12.12. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 13 – Retentierecht

13.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van alle Zaken, welke Beton In Huis van Opdrachtgever onder zicht heeft, op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld. 13.2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij Opdrachtgever. 13.3. Opdrachtgever komt jegens Beton In Huis geen retentierecht toe.

Artikel 14 – Klachten en recht van reclame

14.1. Eventuele Gebreken in de levering van Zaken of klachten over de Werkzaamheden van Beton In Huis dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Beton In Huis te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na de constatering Beton In Huis eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het Gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het Gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd. ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 7 van 10 14.2. Alle door Beton In Huis in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan Beton In Huis te worden vergoed. 14.3. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Beton In Huis juist zijn, zal Beton In Huis de tekorten of Gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Zaken. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 14.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Beton In Huis slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 19-21 bepaalde. 14.5. Ieder vorderingsrecht jegens Beton In Huis vervalt indien: a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Beton In Huis ter kennis zijn gebracht; b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Beton In Huis verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. aan Beton In Huis geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.

Artikel 15 – Herroepingsrecht Consumenten

15.1. Indien Opdrachtgever een Consument betreft heeft Opdrachtgever het recht om binnen een termijn van 14 dagen, ook wel de bedenktijd genoemd, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Opdrachtgever is verplicht de kosten voor de retourzending te dragen. 15.2. Opdrachtgever kan voor het effectueren van het in het vorige lid bedoelde recht gebruik maken van een ontbindingsverklaring of op andere ondubbelzinnige wijze kenbaar maken dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. 15.3. Opdrachtgever zendt de Zaak terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Beton In Huis verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 15.4. Beton In Huis zal de bedragen welke door Opdrachtgever betaald zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring middels hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door Opdrachtgever voldoen. 15.5. Zoals wettelijk bepaald zijn bepaalde Zaken, zoals onder andere doch niet uitsluitend, Zaken die volgens opgave van Opdrachtgever vervaardigd zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 15.6. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de Zaken en de verpakking. Opdrachtgever zal de Zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtgever de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 15.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid van dit Artikel.

Artikel 16 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

16.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde Zaken, nog te leveren Zaken en/of diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij Beton In Huis tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van de geleverde Zaken en/of diensten pas over als de aan Beton In Huis verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. Het risico terzake de geleverde Zaken en/of diensten neemt aanvang bij ophaling of aflevering. 16.2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Beton In Huis daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen. 16.3. Bij beslag op (een deel van) de Zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Beton In Huis. 16.4. Voor het geval dat Beton In Huis zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Beton In Huis of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Beton In Huis zich bevinden en die zaken, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen. 16.5. Als Opdrachtgever, nadat Zaken conform de Overeenkomst door Beton In Huis zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Zaken indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

17.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Beton In Huis of diens licentiegevers. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Beton In Huis daartoe bevoegd. ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 8 van 10 17.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Beton In Huis door Beton In Huis aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, Diensten of Zaken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen. 17.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Beton In Huis diensten en Zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Beton In Huis en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die Beton In Huis of haar leverancier aan de Zaken heeft toegekend. 17.4. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij Beton In Huis. Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan Beton In Huis overgedragen, welke overdracht door Beton In Huis reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 17.5. Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het vorige lid van dit Artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtgever Beton In Huis reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtgever te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om op eerste verzoek van Beton In Huis aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtgever machtigt Beton In Huis tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Beton In Huis om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 17.6. Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Beton In Huis van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Opdrachtgever, afstand jegens Beton In Huis van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Artikel 18 – Geheimhouding

18.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Beton In Huis of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. 18.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht. 18.3. Beton In Huis zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst. 18.4. Opdrachtgever vrijwaart Beton In Huis voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel. 18.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Beton In Huis, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Beton In Huis om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten

19.1. Beton In Huis is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

20.1. Beton In Huis is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beton In Huis. 20.2. Bij aansprakelijkheid is Beton In Huis slechts aansprakelijk voor directe schade. Beton In Huis is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Beton In Huis bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Beton In Huis bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 20.3. Beton In Huis is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen. ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 9 van 10 20.4. Indien er voor Beton In Huis op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Beton In Huis, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Beton In Huis in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 20.5. Indien de verzekeraar Beton In Huis niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Beton In Huis beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 10.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden. 20.6. Beton In Huis is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Beton In Huis gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. 20.7. Beton In Huis is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. 20.8. Indien Beton In Huis op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Beton In Huis niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan. 20.9. Iedere vordering jegens Beton In Huis, behalve die welke door Beton In Huis is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –

21.1. Schade waarvoor Beton In Huis eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Beton In Huis, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 21.2. Beton In Huis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Beton In Huis is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie. 21.3. Beton In Huis is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. 21.4. Beton In Huis is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 21.5. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet: a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 17 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 22 – Overlijden van Opdrachtgever

22.1. In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 23 – Naamsvermelding en social media code

23.1. Beton In Huis is gerechtigd om haar naam op of bij de Zaken of diensten te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Beton In Huis openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. 23.2. Indien Beton In Huis dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Beton In Huis en het jaar van de eerste openbaarmaking. 23.3. Beton In Huis mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft. 23.4. Indien Opdrachtgever een uiting over Beton In Huis doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Beton In Huis: a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert. b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Beton In Huis publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Beton In Huis verkregen te hebben. c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware. d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt. e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Beton In Huis te raadplegen. f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven. ALGEMENE VOORWAARDEN Beton In Huis Pagina 10 van 10

Artikel 24 – Communicatie via e-mail en social media

24.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt. 24.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 25 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

25.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een januari tweeduizend twintig (01/01/2020) en liggen ter inzage ten kantore van Beton In Huis. 25.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden. 25.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Beton In Huis www.betoninhuis.nl.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

26.1. Op de rechtsverhouding tussen Beton In Huis en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 26.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord- Nederland regio Assen, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen. 26.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Kunnen wij je helpen?

Vind antwoord op de meest gestelde vragen of neem direct contact met ons op.
Ga naar de klantenservice